Služby

Ako už bolo spomenuté v s sekcii kto sme našu poradenskú činnosť môžeme rozdeliť do nasledovných oblastí:

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pre pôvodcov (držiteľov) odpadov, organizácie vykonávajúce zber zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov a pod. zabezpečujeme podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") všeobecne záväzných predpisov v odpadovom hospodárstve:

1. Rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (MŽP SR, KÚ ŽP, ObÚ ŽP)

 

 • podľa § 7 ods. 1 zákona o odpadoch (napr. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na prevádzku skládky, zariadenia na zber alebo zhodnocovanie odpadov atď.),
 • o udelení autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, spracovanie starých vozidiel, spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení,
 • o schválení Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov, Programu obce a Programu držiteľa polychlórovaných bifenylov.

 

2. Podklady potrebné k vydaniu uvedených rozhodnutí:

 

 • Opatrenia pre prípad havárie,
 • Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov,
 • Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládky odpadov, spaľovne odpadov),
 • Návrh Technologického reglementu zariadenia,
 • Návrh Prevádzkového denníku zariadenia,
 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov,
 • Zabezpečenie uzatvorenia zmluvného vzťahu na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

 

3. Rozhodnutie v pôsobnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

 • Rozhodnutie o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov (posudok).

 

4. Vyjadrenia orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy (KÚ ŽP, ObÚ ŽP a obce)

 

 • K zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,
 • K výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
 • K pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
 • K dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu,
 • Obce k POH.

 

5. Pre pôvodcu (držiteľa) odpadu a výrobcu, dovozcu, vývozcu a reexportéra vybraných výrobkov na základe zmluvného vzťahu zabezpečujeme

 

 • Vedenie evidencie odpadov priebežne raz za mesiac,
 • Vedenie evidencie o objeme výroby, dovoze, vývoze a reexporte,
 • Vedenie evidencie o prepravovaných nebezpečných odpadov,
 • Podávanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok, resp. štvrťrok,
 • Podávanie Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu príslušnému ObÚ ŽP,
 • Podávanie hlásenia o prepravovaných nebezpečných odpadoch príslušnému ObÚ ŽP,
 • Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP,
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy OH a miestnej samosprávy (MŽP SR, SIŽP, KÚ, ObÚ ŽP, Obce),
 • Výpočet príspevkov výrobcov, dovozcov, vývozcov a reexportérov vybraných výrobkov pre Recyklačný fond,
 • Registráciu na Recyklačnom fonde.

 

OBALY

Pre povinné osoby, výrobcov obalov a prevádzkovateľov stravovacích zariadení podľa zákona NR SR č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“) zabezpečujeme:

 

 • Registráciu povinnej osoby na MŽP SR,
 • Vedenie evidencie obalov a odpadov z obalov,
 • Kvartálne výkazy povinnej osoby pre oprávnenú organizáciu,
 • Podávanie Hlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
 • Plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie prostredníctvom oprávnenej organizácie,
 • Vypracovanie Programu prevencie.

 

OCHRANA VÔD

Pre subjekty zaobchádzajúcimi so škodlivými látkami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zabezpečujeme:

 

 • Vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán),
 • Výkon funkcie vodohospodára,
 • Vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa § 27 vodného zákona,
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, vrátane prevádzkových poriadkov vodných stavieb,
 • Legislatívny dohľad nad vodnými stavbami, vrátane odberu vzoriek akreditovanými laboratóriami,
 • Zabezpečenie skúšok tesnosti nádrží.

 

OCHRANA OVZDUŠIA

Pre prevádzkovateľov zdrojov podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší zabezpečujeme:

 

 • Vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa § 17 zákona o ovzduší,
 • Vypracovanie a schválenie Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení,
 • Vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch a zisťovanie množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom,
 • Oznamovanie príslušnému úradu ŽP vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom (NEIS),
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku zdroja znečistenia ovzdušia,
 • Vypracovanie návrhu spôsobu výpočtu emisií pre zdroje znečistenia ovzdušia,
 • Zabezpečenie oprávneného merania.